Business Listings

Default

pharcpa-logo-150

Add your review, 0 reviews

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

Listed in People

0-2713-5261 ถึง 3

40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Description: วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานจนได้รับการยอมรับจากสังคม โดยสามารถทำงานร่วมเป็นทีมสุขภาพ และ เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน รวมทั้งสมาชิกมีความเข้มแข็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสุขภาวะของชุมชน

Read more...

10419502_675443662525278_2960221722822606922_n

Add your review, 0 reviews

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

Listed in Government

(+66) 0 2612 6000

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Description: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐของไทยประสบอุปสรรคปัญหาในด้านต่างๆ มากมายในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารข้อมูลและการจัดวางเครือข่าย รวมถึงการขาดบุคลากรด้านเทคนิคสำหรับการดูแลระบบสื่อสารและเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนั้น รูปแบบของข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ยังขาดความเป็นมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหลายกระทรวง ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ภาครัฐขาดหน่วยงานกลางสำหรับทำหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละหน่วยงานจึงต่างแยกกันพัฒนาสร้างเครือข่ายข้อมูลของตนเอง ซึ่งมักเป็นเครือข่ายความเร็วต่ำเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และส่วนใหญ่เป็นวงจรที่ขนานและไม่ได้เชื่อมโยงกัน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นเครือข่ายความเร็วสูงได้ อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมาก จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ได้จุดประกายความคิดในการจัดตั้งหน่วยงานกลาง…

Read more...

12342649_552070374949661_1251816622529108118_n

Add your review, 0 reviews

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Listed in Disabled

02-354-3388

255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Description: เป็นองค์กรระดับชาติที่บูรณาการงานด้านคนพิการ ให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง และคนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านคนพิการในภูมิภาคอาเซียน

Read more...

643981_224637091021106_1749739319_n

Add your review, 0 reviews

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

Listed in Religion and Spirituality

0-2668-7988,0-2668-9061

คณะใต้ ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Description: พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ที่เป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของชนชาติไทย รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่นำไปสู่การรวมชนชาติแห่งความเป็นไทย จึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอด ที่บรรพบุรุษไทยได้ปกป้องไว้เพื่อเป็นสมบัติและมรดก อันทรงคุณค่าของชาติไทย และลูกหลานไทยสืบมา มากกว่าร้อยละเก้าสิบของประชาชนคนไทย คือ ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา หรือเป็นพุทธศาสนิกชน และหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนประการหนึ่ง ก็คือการปกป้องคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา…

Read more...

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5

Add your review, 0 reviews

ศาลยุติธรรม

Listed in Law

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Description: ศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการในการดำรงอำนาจอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่ายภายใน ปี พ.ศ. 2560

Read more...

1445939527_logo-1sso

Add your review, 0 reviews

สำนักงานประกันสังคม

Listed in People

1506

กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Description: ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16…

Read more...

photo

Add your review, 0 reviews

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Listed in Society

0 2659 6402-6

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

Description: เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

Read more...

tla-logo

Add your review, 0 reviews

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

Listed in Relationships

02-736-7838, 089-893-9397

1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ถนนศรีบูรพา ระหว่างซอย 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Description: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันใน ระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมสถาบันห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อให้เจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ กับสมาคมห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษ์และส่งเสริมฐานะของบรรณารักษ์เป็นที่มั่นคง เป็นแหล่งกลาง สำหรับรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์การใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของสมาคมฯ ให้ความคิดเห็นในการจัดห้องสมุดแก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์การใด…

Read more...

11080715_698104740315101_9013678207379424455_o

Add your review, 0 reviews

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Listed in Subcultures

02 2470028

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Description: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันระดับชาติ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Cultural Centre เป็นแหล่งกลางการให้ศึกษาแก่สังคม (Social Education) โดยเน้นงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านศิลปะการแสดง(Performing Arts) กิจกรรมทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นความคิดริเริ่มของเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและถาวร…

Read more...

35404_102280929823839_6178211_n

Add your review, 0 reviews

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

Listed in Society

098-552-3561

105/689 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10240

Description: วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม 2. ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 3. ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม…

Read more...

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%af

Add your review, 0 reviews

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

Listed in Philanthropy

02-310-3071

2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

Description: ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แด่โรงพยาบาลรัฐบาล สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการมอบวัคซีนนอกบัญชี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเวชดุสิตฯ สงเคราะห์คนไข้ที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียเงิน…

Read more...

logo

Add your review, 0 reviews

Siam Society

Listed in Society

+66 (0) 2661 6470

131 Asoke Montri Road (Sukhumvit 21), Bangkok 10110, Thailand

Description: สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ด้วยคว่ามร่วมมือของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเมืองไทยและประเทศใกล้เคียง สยามสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ มีห้องสมุดที่สะสมหนังสือหายาก และเอกสารมีค่าจำนวนมาก มีบ้านคำเที่ยง เป็นตัวอย่างของเรือนไทยแบบล้านนา และเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สยามสมาคมฯ…

Read more...

rta

Add your review, 0 reviews

กองบัญชาการกองทัพบก

Listed in Military

0-2241-0404

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Description: ควบคุมบังคับบัญชาวางแผนอํานวยการประสานงานและ กํากับการให้การดําเนินงานของกองทัพบกในยามปกติและยามสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วส่วนบัญชาการประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ

Read more...

318172_396651770347179_329839977_n

Add your review, 0 reviews

กรมประชาสัมพันธ์

Listed in Government

02-618-2323

เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสานใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Description: กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทย ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าวชักจูงประชาชน ให้ร่วมมือกับรัฐบาล และหน่วยงานราชการ

Read more...

77510_413234142064451_2048388989_o

Add your review, 0 reviews

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Listed in Disabled

02 649-5000 (ext 2253-4)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Description: เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับสมาชิกและประชาชน พร้อมขับเคลื่อนบริการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
ICB Websolutions - seo services Thailand

Web Design by ICB Websolutions

Gathering News


Skip to toolbar