Business Listings

Most Ratings

thaigov

Add your review, 0 reviews

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

Listed in Government

0 2288 4000

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Description: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Read more...

77510_413234142064451_2048388989_o

Add your review, 0 reviews

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Listed in Disabled

02 649-5000 (ext 2253-4)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Description: เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับสมาชิกและประชาชน พร้อมขับเคลื่อนบริการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar